Vedtægter

Klubbens adresse:

er den til enhver tid sidende formands adresse

Særbestemmelse:

Da der under DFfR eksisterer en specialklub for Brune Italienere, er denne farvevaritet uden for præmering i Specialklubben for Ancona, Italienere, Legbar og (amerikanske) leghorn

§1

Formål

Klubbens formål er at virke for udbredelse og kendskab til racerne Ancona, Italienere(af alle farvevarieteter), Legbar og Amerikanske Leghorn

Store, Dværge, enkeltkammet og rosenkammet

§2

Medlemmer

Optages ved henvendelse til Bestyrelsen, og kun medlemmer af og med gyldigt medlemskort til Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl kan optages og være fuldgyldigt medlem af klubben.

Kontingent: fastsættes hvertår på den årlige ordinære generalforsamling, og må være betalt hvert år inden generalforsamling / LU for at have gyldighed.

Udmeldelse: må ske ved henvendelse til kasseren og må ske inden 31. august for at have gyldighed for påfølgende år. I modsat fald må der betales kontingent for det påfølgende år

 §3

Bestyrelsen

Består af 3 medlemmer: 1 formanden der  vælges direkte af den ordinære generalforsamling,

1 kassrer og 1 sekretær, disse vælges for 2 år af gangen, dog ikke samtidig og den øvrige bestyrelse konstutierer sig selv, efter generalforsamlingen. Bestyrelsen søges så vidt muligt valgt således at de forskellige katagorier(racer og farvevarieteter er repræsenteret)

§4

 Generalforsamling

Klubbens årlige generalforsamling søges afholdt i forbindelse med Hønsedagen, ellers på D.F.f.R.s Landsudstilling og med dagsorden som indeholder følgende punkter

1. valg af dirigent og stemmetæller(e)

2. Formandens Beretning

3. Kasserens regnskab

4. Indkomne forslag, herunder også behandling af evt. bestyrelses forslag

5. Valg A: Formand

           B: bestyrelse + supleant

           C: Billagskontrolant + Supleant

6. Fastsættelse af kontingent for kommende år

7. Valg af dommere til indstilling til næste års Landsudstilling

8. Eventuelt

a/ Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indvarslet gennem "Tidskrift for Racefjerkræavl" mindst 14 dage før afholdelsen, eller hvis medlemmerne senest 14 dage før har fået tilsendt meddelse her om

b/ For vedtagelse af indsendte forslag, eller af bestyrelsen stillede forslag kræves almindeligt stemmeflertal, ved lovændring skal dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslagets gennemførelse

c/Ekstraordinær kan afholdes når bestyrelsen mener at der er behov derfor, eller når mindst 15 medlemmer ønsker dette, og da med angivelse af  dagsorden for mødet, indkaldelse sker helt som ved ordinær generalforsamling

§5

Præmieregler

Klubben uddeler hvert på et antal præmier på D.F.f.R.s Landsudstilling til klubbens medlemmer efter nærmere fastsatte regler, der skal være nøje protokolført i så klare linjer, at misforståelser ikke kan finde sted. Disse regler tages med jævne mellemrum op til revision på den ordinære Generalforsamling. Vedtagne regler for vandrepokaler kan dog kun ændres når nye pokaler indsættes, eller der er helt særlige omstændigheder der taler derfor.

Pokaler

Specialklubben uddeler præmier til Ancona, Legbar, Amerikanske Leghorn samt alle farver i Italiener stor og dværg jvf. vedtægternes særbestemmelse.

Pokaler og ærespræmier uddeles efter LU regler(ingen dyr under 90, volieresamlinger 91 p.

1. Vandrepokal for stor, 5 dyr, begge køn repræsenteret

2. Vandrepokal for stor, 3 dyr, 1,2 eller 2,1

3. Vandrepokal for dværg, 5 dyr, begge køn repræsenteret

4. Vandrepokal for dværg, 3 dyr, 1,2 eller 2,1

5. Vandrepokal for Gule Italienere Stor 3 dyr, 1,2 eller 2,1

6. Pokal til bedste ungdom

Polal nr. 1 - 4 kan ikke vindes sammen

Pokal nr. 5 er en tillægspokal og kan vindes sammen med pokalerne 1 - 4

Pokalerne 1 - 5 kan vindes til ejendom efter 3 gange i træk eller 5 gange ialt

 

Bånd

Bedste Volieresamling 1,4

Bånd til Vandrepokaler 1 - 5

Bånd til Ærespræmie nr. 3 i stor og dværg

Enkeltdyrspræmie

Mindst 94 p. holdet må ikke have modtaget anden præmiering fra Specialklubben

 

Ærespræmier

3 stk. til stor

3 stk. til dværg

1 stk. til volieresamlinger

§6

Eventuel opløsning af klubben

Klubben kan ophæves, når dette anføres som et punkt på dagsordenen for Generalforsamlingen, og mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Klubbens evt. midler overdrages D.F.f.R. for videre formidling efter de regler der fastsættes af den sidste Generalforsamling, dog således at en evt. formue skal anvændes til præmier til de racer og variteter klubben står som specialklub for på kommende Landsudstilling

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 11-10-2014